Vstupom Slovenskej republiky do EÚ bolo v oblasti vodného hospodárstva prijatých viacero nových legislatívnych predpisov, ktoré posunuli čistenie odpadových vôd na kvalitatívne vyššiu úroveň. Vytvorením prísnejších podmienok pre nakladanie s odpadovými vodami sa vo vodnom hospodárstve muselo pristúpiť k rekonštrukciám a intenzifikáciám technológií existujúcich čistiarní ako aj k výstavbe nových, čo sa stalo jednou z rozhodujúcich aktivít v ochrane životného prostredia u nás. 

Spoločnosť EPRA bola založená, aby poskytovala profesionálne a odborné služby v oblasti vodného hospodárstva. EPRA sa venuje optimalizácii čistiarenských technológií ako aj prevádzke komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd a tým prispieva k zlepšovaniu kvality povrchových vôd a ochrane životného prostredia. 

Pretože čisté prostredie okolo nás nám leží na srdci.

PROSTREDIE VODA SRDCOM

Poradenstvo

Poradenstvo

Konzultácie v oblasti technológie čistenia odpadových vôd a prevádzke kanalizácií. Technologické poradenstvo pri prevádzke komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd.

Prevádzkové poriadky

Prevádzkové merania 

Nastavenia parametrov procesu čistenia odpadových vôd. Odber vzoriek a posúdenie účinnosti čistiaceho procesu.

Prevádzkové merania

Prevádzkové poriadky

Vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov pre čistiarnie odpadových vôd, verejné kanalizácie, úpravne pitnej vody a vodovody.